Your browser does not support JavaScript! Regulamin Seminarium Szkoleniowego 2018 - SECO/WARWICK

Regulamin uczestnictwa w Seminarium Szkoleniowym organizowanym przez
SECO/WARWICK S.A.
z dnia 5 maja 2018r.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Seminarium Szkoleniowe „Obróbka Cieplna 4.0” firmy SECO/WARWICK S.A., zwane
w dalszej części Regulaminu Seminarium, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez SECO/WARWICK S.A., zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

1.2. Organizatorem Seminarium jest firma SECO/WARWICK S.A. z siedzibą
w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin.

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa
w Seminarium i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.4. Uczestnikami Seminarium są specjaliści z branży przemysłowej, obróbki cieplnej metali oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Seminarium.

1.5. W ramach Seminarium będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne oraz wystawa firm z przemysłu i branży obróbki cieplnej metali.

1.6. Oficjalny serwis internetowy Seminarium znajduje się pod adresem: https://www.secowarwick.com/pl/informacje/seminarium-2018/

 

§ 2. Uczestnictwo w Seminarium

2.1. Warunkami uczestnictwa w Seminarium są:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Seminarium poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Seminarium lub otrzymanego od Organizatora drogą e-mailową lub pocztową oraz przesłanie formularza rejestracyjnego na adres korespondencyjny Organizatora, na nr +48 68 3821 631 lub na adres e-mail
w podanym przez Organizatora terminie (events@secowarwick.com).

2.1.2. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Seminarium Szkoleniowego oraz pisemne wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych. 

2.1.3. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora. Opłatę uważa się za uiszczoną w chwili zaksięgowania jej na rachunku bankowym Organizatora.

2.1.4. Potwierdzenie uczestnictwa w Seminarium przez Organizatora.

2.2. Opłatę za udział w Seminarium należy przesłać zgodnie z informacjami, na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu Seminarium pod adresem https://www.secowarwick.com/pl/informacje/seminarium-2018/

2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.

2.4. Zgłaszając chęć uczestnictwa w Seminarium uczestnik nie nabywa prawa do uczestnictwa w Seminarium.

2.5. Uczestnikiem Zaangażowanym, jest uczestnik, który wygłasza własną prezentację na dany temat, i w ramach tego, uczestniczy czynnie w sesji naukowo-dydaktycznej, oraz został zakwalifikowany do takiej kategorii Uczestników i poinformowany o tym fakcie przez Organizatora. Uczestnik Zaangażowany nie musi zgłaszać swojego uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

2.6. Uczestnikiem Zwykłym, jest osoba, która uczestniczy w sesji naukowo-dydaktycznej
w sposób bierny, tj. nie wygłosi własnej prezentacji na dany temat , oraz do terminu wskazanego przez Organizatora, zgłosiła swoje uczestnictwo za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Seminarium lub otrzymanego od Organizatora drogą e-mailową lub pocztową przesłanego na adres korespondencyjny Organizatora,  faksem lub na jeden z podanych adresów e-mailowych oraz dokonała stosownej opłaty za udział w Seminarium, a Organizator potwierdził fakt uczestnictwa
w Seminarium.

2.7. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Seminarium Uczestnika Zwykłego, o którym mowa w punkcie 2.6., jest potwierdzenie uczestnictwa w Seminarium przez Organizatora. Organizator zobowiązany jest do potwierdzenia uczestnictwa w terminie 7 dni od daty upływu terminu do zgłoszenia uczestnictwa. Brak potwierdzenia uczestnictwa w Seminarium w tym terminie skutkuje uznaniem, iż osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w Seminarium nie została zakwalifikowana do uczestnictwa w Seminarium. W terminie 14 dni od daty upływu terminu do zgłaszania chęci uczestnictwa w Seminarium Organizator dokona zwrotu wniesionych opłat tym osobom, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa
w Seminarium.

2.8. Wyłączne prawo do potwierdzenia uczestnictwa w Seminarium lub odmowy potwierdzenia uczestnictwa w Seminarium przysługuje Organizatorowi, który jest uprawniony do nie potwierdzenia uczestnictwa w Seminarium bez podania przyczyny.

2.9. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Seminarium.

2.10. Opłata za uczestnictwo stanowi jednocześnie opłatę za pobyt (w tym nocleg), wyżywienie, uczestnictwo w sesji naukowo-dydaktycznej oraz Open Day. Koszt przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.11. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Seminarium upływa w dniu 31.08.2018r. chyba, że limit miejsc zostanie wyczerpany wcześniej. O wyczerpaniu limitu miejsc Organizator poinformuje na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/informacje/seminarium-2018/ .

 

§ 3. Rezygnacja z udziału w Seminarium

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Seminarium. Celem rezygnacji z udziału Uczestnik powinien złożyć Organizatorowi oświadczenie woli o rezygnacji z uczestnictwa. Oświadczenie woli o rezygnacji z uczestnictwa powinno być doręczone Organizatorowi
w formie pisemnej (dopuszcza się e-mail na adres e-mail Organizatora: events@secowarwick.com ).

3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Seminarium:

3.2.1. Gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 30 dnia kalendarzowego przed rozpoczęciem Seminarium, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział.

3.2.2. Gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji pomiędzy 20 a 10 dniem kalendarzowym przed rozpoczęciem Seminarium, Organizator ma prawo zatrzymać połowę otrzymanej wpłaty.

3.2.3. Gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji na 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Seminarium lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.

 

§ 4. Opłaty

4.1. Opłaty za uczestnictwo w Seminarium są zamieszczone na stronie internetowej Seminarium pod adresem https://www.secowarwick.com/pl/informacje/seminarium-2018/

4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane
z uczestnictwem w Seminarium.

4.3. Brak uregulowania należności za udział w Seminarium w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Seminarium upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

§  5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Seminarium wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

5.2. Reklamacje Uczestników Seminarium mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Seminarium w formie pisemnej.

5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

§  6. Nadzór nad Seminarium

6.1. Nadzór nad Seminarium „Obróbka cieplna 4.0” sprawuje Zarząd spółki SECO/WARWICK S.A.

6.2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 6.1. Zarząd w szczególności:

6.2.1. Zapewnia należytą organizację Seminarium.

6.2.2. Zapewnia należytą organizację sesji naukowo-dydaktycznych oraz prezentacji firm
w ramach Seminarium,

6.2.3. Dokonuje oceny, o której mowa w §2 ust. 2.6

6.3. Bezpieczeństwo, usługi hotelowe, ich jakość, a także posiłki i napoje w trakcie Seminarium, zapewniane są przez hotel, w którym Seminarium będzie się odbywać. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

 

§  7. Postanowienia końcowe

7.1. W przypadku, gdy Seminarium nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

7.2. W przypadku, gdy Seminarium nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem
w Seminarium, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Seminarium.

7.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Seminarium będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

7.5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Seminarium  bez zgody Uczestnika nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Seminarium. Uczestnik w każdym czasie może żądać usunięcia lub zmiany danych osobowych przekazanych Organizatorowi. Organizator informuje, że uzyskanie zgody i przekazanie danych osobowych Uczestników jest niezbędne do wykonania Umowy. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

7.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Seminarium.

7.7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność tj. osobistą i materialną za wszelkie wyrządzone przez siebie szkody na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Seminarium, jak również w miejscach zakwaterowania. Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez siebie bądź bezpośrednio właścicielowi majątku, w którym powstała szkoda, bądź do zwrotu odszkodowania Organizatorowi, w przypadku gdy Organizator pokrył już uprzednio szkodę względem Poszkodowanego.

Każdy Uczestnik zobowiązany jest także do uregulowania należności za usługi i towary,
z których korzystał w obiekcie, w którym odbywało się Seminarium, a które to towary i usługi nie zostały wprost wskazane przez Organizatora w specyfikacji kosztów szkolenia (tj. między innymi: koszty dodatkowych posiłków, napoi, korzystanie z barków umieszczonych
w pokojach hotelowych, korzystanie z usług z zakresu spa i wellness).        

7.8. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody prowadzącego i Organizatora. 

7.9. Materiały szkoleniowe, które Uczestnik otrzyma podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie służą do rozpowszechniania ich, zwłaszcza w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim. 

7.10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/informacje/seminarium-2018/

7.11. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie  w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/informacje/seminarium-2018/