Your browser does not support JavaScript! Czym jest punkt rosy ? - SECO/WARWICK

Czym jest punkt rosy ?

Czym jest punkt rosy i w jaki sposób wiąże się z wilgotnością?

Punkt rosy to temperatura, poniżej której para wodna w objętości wilgotnego powietrza przy stałym ciśnieniu atmosferycznym ulegnie skropleniu w ciekłą wodę. Skroplona woda nazywana jest rosą, gdy występuje na stałej powierzchni.

Punkt rosy jest temperaturą nasycenia powietrza wodą. Punkt rosy jest związany z wilgotnością względną. Wysoka wilgotność względna wskazuje, że punkt rosy jest bardziej zbliżony do obecnej temperatury powietrza. Wilgotność względna wynosząca 100% wskazuje, że punkt rosy jest równy obecnej temperaturze powietrza i że powietrze jest maksymalnie nasycone wodą. Gdy punkt rosy pozostaje stały a temperatura wzrasta, wtedy wilgotność względna spada. Piloci pracujący w lotnictwie ogólnym wykorzystują dane dotyczące punktu rosy do obliczania prawdopodobieństwa oblodzenia gaźnika i do szacowania wysokości podstawy chmur.

Wykres ten przedstawia maksymalną procentową zawartość pary wodnej, wyrażoną jako masa, którą może zawierać powietrze na poziomie morza w zależności od temperatury.

Zadana temperatura i uniezależnienie od ciśnienia atmosferycznego

Przy zadanej temperaturze lecz niezależnie od ciśnienia atmosferycznego punkt rosy jest wypadkową wilgotności bezwzględnej, czyli masy wody na jednostkę objętości powietrza. Jednakże jeżeli zarówno temperatura jak i ciśnienie wzrosną, punkt rosy wzrośnie i wilgotność względna odpowiednio spadnie. Obniżenie wilgotności bezwzględnej bez zmiany innych zmiennych doprowadzi punkt rosy z powrotem do początkowej wartości. W ten sam sposób zwiększenie wilgotności bezwzględnej po spadku temperatury doprowadzi punkt rosy z powrotem do poziomu początkowego. Jeżeli temperatura wzrośnie w warunkach stałego ciśnienia, wtedy punkt rosy pozostanie stały, lecz wilgotność względna spadnie. Z tego względu stała wilgotność względna (%) przy różnych temperaturach skutkuje tym, że gdy jest cieplej, większa część powietrza jest w postaci pary wodnej, niż gdy jest chłodniej.

Zadane ciśnienie atmosferyczne lecz uniezależnienie od temperatury

Przy zadanym ciśnieniu atmosferycznym lecz w sposób niezależny od temperatury, punkt rosy wskazuje molowy udział pary wodnej w powietrzu lub innymi słowy, determinuje specyficzną wilgotność powietrza. Jeżeli ciśnienie wzrośnie bez zmiany tego udziału molowego, punkt rosy odpowiednio wzrośnie; Obniżenie udziału molowego, tj. obniżenie wilgotności powietrza, doprowadzi punkt rosy z powrotem do jego wartości początkowej. W ten sam sposób zwiększenie udziału molowego po spadku ciśnienia doprowadzi wilgotność względną z powrotem do poziomu początkowego. Rozważając przykładowo Nowy Jork (wysokość 12 m n.p.m.) i Denver (wysokość 1609 m n.p.m.) [2] oznacza to, że jeżeli punkt rosy i temperatura w obydwu miastach są takie same, wtedy masa pary wodnej na metr sześcienny powietrza będzie taka sama, lecz udział molowy pary wodnej w powietrzu będzie większy w Denver.