Your browser does not support JavaScript! Dane osobowe w formularzach - SECO/WARWICK

Dane osobowe w formularzach

Dane osobowe przetwarzane są przez SECO/WARWICK S.A. w celu przesyłania zasubskrybowanych przez Ciebie treści (w zależności od zakresu udzielonej przez Ciebie zgody/zgód), a w niektórych przypadkach także dla celów statystycznych i analitycznych. Administratorem danych osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, 66-200 („SWSA”). Możesz się z nami skontaktować wysyłając list na adres lub wysyłając e-mail na adres RODO@secowarwick.com. Jako podmiotowi danych przysługują Ci następujące prawa: prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje na temat właściwych organów nadzorczych w innych krajach dostępne są na stronie internetowej https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_pl

Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i analitycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SWSA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody, a w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i analitycznych – nie dłużej niż przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest wymagane do subskrypcji. Dane mogą być przekazywane dostawcom usług SWSA, w tym w szczególności dostawcom usług i rozwiązań informatycznych (w tym hostingu), doradcom zewnętrznym, dostawcom świadczącym usługi prawne, księgowe i audytorskie, agencjom marketingowym, a także spółkom należącym do tej samej grupy kapitałowej co SWSA.

Ze względu na międzynarodowy charakter działalności SWSA, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których standardy ochrony danych osobowych różnią się od standardów Unii Europejskiej i które mogą nie zapewnić odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych ze względu na niewdrożenie określonych zabezpieczeń mających na celu ochronę danych osobowych. SWSA podejmie odpowiednie kroki, aby takie przekazywanie danych było zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności przekazywanie będzie odbywać się do krajów zapewniających odpowiedni poziom ochrony (na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni poziom ochrony), zostaną zapewnione odpowiednie zabezpieczenia na podstawie Art. 46 RODO lub przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie art. 49 (w szczególności – przekazanie niezbędne do wykonania umowy). Kopię tych zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z SWSA. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób związany ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń prawnych przez SWSA lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes SWSA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ustaleniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych możesz znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.secowarwick.com/pl/ochrona-danych/.

 

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK