Your browser does not support JavaScript! Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - SECO/WARWICK
SECO/WARWICK Group

Kim jest SECO/WARWICK Group?

The SECO/WARWICK Group › Czytaj więcej

Expanite

Czym jest proces EXPANITE ®?

EXPANITE® jak również SUPEREXPANITE® to opatentowane procesy hartowania powierzchniowego stali nierdzewnej wykorzystywane do uzyskiwania lepszych właściwości powierzchniowych i materiałowych, takich jak wysoka twardość oraz wyjątkowe właściwości antykorozyjne i zmęczeniowe. › Więcej o EXPANITE®

Próżnia

Czym jest hartowanie w strumieniu gazu pod wysokim ciśnieniem (HPGQ)?

Najpowszechniejszą definicją hartowania w strumieniu gazu pod wysokim ciśnieniem jest przyspieszanie tempa (szybkości) hartowania poprzez zagęszczenie i chłodzenie gazu. Jedna z przyczyn dużego zainteresowania taką techniką hartowania związana jest z poprawą odkształcenia całkowicie utwardzonych elementów. Krytycznym czynnikiem jest zapobieganie pogarszaniu właściwości metalurgicznych, mechanicznych lub fizycznych. Oznacza to zachowanie zdolności do przekształcania materiału w mikrostrukturę, która jest zbliżona, taka sama a nawet lepsza od struktury charakterystycznej dla znanego ośrodka hartowniczego (np. olej lub sól). Powszechnymi gazami hartującymi są azot, argon i hel. Wodór, chociaż doskonały do przenoszenia ciepła, jest rzadko wykorzystywany jako gaz do hartowania ze względów bezpieczeństwa.

Hartowanie w strumieniu gazu pod wysokim ciśnieniem (HPGQ) daje wiele interesujących korzyści, włącznie z bezprecedensową czystością elementów i mniejszą całkowitą zmianą wymiarów. Stałe lub zmienne tempo chłodzenia stosuje się wedle wymagań do sterowania twardością i odkształceniem z jednoczesną zdolnością do zmiany ciśnienia hartowania w zależności od rozmiaru załadunku, rodzaju materiału i grubości elementu w przekroju. Przy stosowaniu hartowania w strumieniu gazu pod wysokim ciśnieniem spójność i powtarzalność produktu są doskonałe.

Czym jest piec próżniowy?

Najważniejsze fakty związane z piecem próżniowym

Piece próżniowe są wykorzystywane do wielu zastosowań we wszystkich gałęziach przemysłu.  Zastosowanie próżni jest jedną z metod ochrony ogrzewanych stalowych i metalowych elementów przed negatywnym wpływem powietrza. Piec próżniowy jest zazwyczaj piecem ogrzewanym elektrycznie, w którym podczas całego procesu utrzymywana jest próżnia. Większość pieców próżniowych ogrzewana jest elektrycznymi elementami oporowymi wykonanymi z grafitu, tworzyw ceramicznych lub metali.

Piece próżniowe ogrzewane gazem od SECO/WARWICK

SECO/WARWICK dostarczają piece próżniowe ogrzewane gazem. Piec próżniowy ogrzewany gazem nie jest bezpośrednio ogrzewany palnikami na wolnym powietrzu, lecz jest ogrzewany w sposób pośredni, tak jak retortowy piec próżniowy lub piec próżniowy z próżnioszczelnymi rurami dla palnika radiacyjnego.

Próżnia w piecu jest utrzymywana za pomocą pomp próżniowych. W zależności od zastosowania wykorzystuje się pompę pojedynczą lub kombinację pomp mechanicznych i wspomagających, dyfuzyjnych i turbomolekularnych.

Atmosfera

Czym jest rura radiacyjna?

Rura radiacyjna jest rodzajem elementu grzewczego. Rura radiacyjna może być zintegrowana z palnikiem lub elektrycznym elementem grzewczym.

Jakie są zalety pieca z trzonem samotokowym SECO/WARWICK?

Systemy pieców z trzonem samotokowym › Więcej

Jakie jest zastosowanie dla pieca z trzonem samotokowym?

SECO/WARWICK konstruuje i produkuje piece z trzonem samotokowym do wyżarzania zarówno prefabrykatów jak i ukończonych rur z materiałów takich jak materiały żelazne, nieżelazne i stal nierdzewna.  › Więcej

Co generuje wysoki punkt rosy w moim generatorze atmosfery?

Jednym z najpowszechniejszych problemów napotykanych w generatorach jest wysoki punkt rosy. Przyczyną może być wyciek w chłodnicy gazu, która jest typu rurowej chłodnicy wody. Jeżeli przyczyną jest nieszczelna chłodnica gazu, wtedy rozwiązanie jest oczywiste – należy ją naprawić. Jeżeli chłodnica wody nie ma wycieków a nadal występuje wysoki punkt rosy, możliwe jest, że generator otrzymuje więcej powietrza, niż wynikałoby to ze wskazań przepływomierza. Źródłami przenikania powietrza do generatora są wał pompy, uszkodzony regulator obejściowy lub poluzowana instalacja rurowa. › Więcej

Jak stwierdzić, w którym miejscu powietrze przenika do pieca atmosferycznego?

Problemem napotykanym podczas pracy pieca, a zwłaszcza „pieców atmosferycznych”, jest przenikanie powietrza do komory pieca lub komory chłodzenia. › Więcej

Azotowanie

Czym jest potencjał azotowania?

Z punktu widzenia termodynamiki potencjał azotowania można zdefiniować w następujący sposób:

wzór potencjał azotowania

 

 

gdzie „pNH3” i „pH2” oznaczają ciśnienia cząstkowe odpowiednio gazowego amoniaku i wodoru. Potencjał ten definiuje prawdopodobieństwo powstania warstw azotu o określonej strukturze. Na ogól im wyższy potencjał, tym powstałe fazy bogatsze są w azot. Struktura fazowa warstw azotu jako funkcja potencjału i temperatury została przedstawiona na wykresie Lehrer’a.

 

CAB

Czym jest fluxer?

Fluxery (urządzenia do nanoszenia)

Oczyszczony wymiennik ciepła jest pokrywany odpowiednią warstwą lutów twardych i mieszaniny topnika przed rozpoczęciem procesu lutowania.

Dostarczamy następujące rodzaje fluxerów:

Fluxery natryskowe Metodę natryskową stosuje się do nanoszenia chemicznych zawiesin wymieszanych z wodą. Jest to najbardziej rozpowszechniona i najczęściej stosowana metoda.

Fluxery malujące Sprzęt ten jest w szczególności dedykowany dla elementów wymienników ciepła, które nie są dostępne przy stosowaniu fluxerów natryskowych.

Fluxery zanurzeniowe Niektóre dostępne na rynku wymienniki ciepła charakteryzują się konstrukcją wymagającą naniesienia topnika do przestrzeni wewnętrznych. W tym przypadku nanoszenie natryskowe topnika nie zapewnia odpowiedniego przygotowania złącza do lutowania. Rozwiązaniem tego problemu są fluxery zanurzeniowe SECO/WARWICK.

Fluxery elektrostatyczne są alternatywą dla „lutowania na morko”, ponieważ do przygotowania nie wymagają wodnego roztworu topnika.

Ogólne

Czym jest wiązka elektronowa?

Definicja wiązki elektronowej

W próżni wolne elektrony można przyspieszać, a ich orbity można kontrolować za pomocą pola zarówno elektrycznego jak i magnetycznego. W ten sposób możemy tworzyć wąskie wiązki elektronów o dużej energii kinetycznej, które podczas zderzeń z atomami w ciałach stałych przekształcają ich energię kinetyczną w ciepło. Dzięki pewnym określonym warunkom, ten sposób ogrzewania stwarza nam wyjątkowe możliwości.

Warunki te są następujące:

Silne pole elektryczne może przyspieszać elektrony do bardzo dużej prędkości,

Stosując soczewki magnetyczne wiązkę można ukształtować w bardzo wąski stożek i skupiać do bardzo małej średnicy z bardzo dużą gęstością mocy w płaszczyźnie uderzenia wiązki o powierzchnię danego ciała stałego,

Głębokość przenikania elektronów w ciała stałe jest rzędu setnych części milimetra. Gęstość mocy w małej objętości, w której energia kinetyczna elektronów jest przekształcana w ciepło (w konsekwencji temperatura w tej objętości wzrasta wyjątkowo szybko).

Jakie są skutki oddziaływania wiązki elektronowej?

W takich okolicznościach skutki oddziaływania wiązki elektronowej zależą od warunków – przede wszystkim od właściwości fizycznych materiału. Dowolny materiał można bardzo szybko stopić (lub nawet odparować).

Czym jest zgorzelina?

Zgorzelina – gruba warstwa tlenków metali na powierzchni ogrzewanych elementów, która powstaje w wysokiej temperaturze w atmosferze utleniającej.

Czym jest punkt rosy?

Punkt rosy to temperatura, poniżej której para wodna w objętości wilgotnego powietrza przy stałym ciśnieniu atmosferycznym ulegnie skropleniu w ciekłą wodę. Skroplona woda nazywana jest rosą, gdy występuje na stałej powierzchni.

Czym jest łańcuch piecowy i para łańcuchów piecowych?

Łańcuchy piecowe są łańcuchami odpornymi na wysokie temperatury służącymi do transportowania ładunku, sprzętu, kosza lub elementu wewnątrz pieca. Często te łańcuchy piecowe są wykorzystywane w piecach do pracy okresowej (BT), piecach przelotowych (IO), zintegrowanych piecach hartowniczych do pracy okresowej (BIQ), przelotowych piecach hartowniczych (TQ), zwrotnych przelotowych piecach hartowniczych (RTQ), piecach typu casemaster (CM), uszczelnionych piecach hartowniczych do pracy okresowej (SQ B i SQ), gdzie para okrężnych łańcuchów piecowych (prawy i lewy) wraz z zaczepami pobiera ładunek z punktu A do punktu B w piecu. Często istotna jest mieszanka materiałowa łańcucha, ponieważ część łańcucha pozostaje w gorącym obszarze pieca, podczas gdy pozostała część pozostaje w części chłodnej. Naturalnie chłodna część powinna podołać zadaniu i przeciągnąć ładunek z jednego miejsca w drugie.

SECO/WARWICK dostarcza łańcuchy piecowe i usługę serwisową dla pieców CaseMaster od S/W oraz wielu innych pieców tego producenta. Nasze doświadczenie służy Państwu pomocą w wyborze łańcucha piecowego odpowiedniego dla posiadanego przez Państwa rodzaju pieca.

Dlaczego stosujemy sondy piecowe?

Wykorzystanie sondy tlenowej

Sondy tlenowe wykorzystujemy ze względu na to, że pozwalają one na szybką regulację składu chemicznego atmosfery pieca. Przy użyciu sondy tlenowej można zmierzyć poziom tlenu, co pozwala na obliczenie online potencjału węglowego atmosfery pieca.

Jakie są problemy związane z obróbką cieplną?

Proces obróbki cieplnej jest często ostatnim lub jednym z ostatnich, lecz na pewno w większości przypadków jednym z najważniejszych etapów podczas wytwarzania i produkcji elementów metalowych, metalowych półwyrobów i metalowych prefabrykatów do produkcji wyżej wymienionych produktów.

Podstawy

Czym jest obróbka cieplna?

Obróbka cieplna to kontrolowane ogrzewanie i chłodzenie metali w celu zmiany ich właściwości fizycznych i mechanicznych bez zmiany kształtu produktu. Obróbka cieplna jest czasami wykonywana nieumyślnie w przebiegu procesów produkcyjnych, które albo ogrzewają albo chłodzą metal, takich jak spawanie lub formowanie. Czytaj dalej

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK