Your browser does not support JavaScript! Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A. - SECO/WARWICK

Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A.


08.05.2020

Wszyscy akcjonariusze są zaproszeni 5 czerwca 2020 o 12:00 do siedziby SECO / WARWICK SA (66-200 Świebodzin, ul. Sobieskiego 8)

secowarwick Logo news

Wszyscy akcjonariusze są zaproszeni 5 czerwca 2020 o 12:00 do siedziby SECO / WARWICK SA (66-200 Świebodzin, ul. Sobieskiego 8)

Zarząd spółki Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z treścią art. 393, 395 § 1, 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 5 czerwca 2020 r., o godz. 12:00 w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8.

Pobierz dokumenty:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 5 czerwca 2020 r.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 5 czerwca 2020 r.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 06.2020

oświadczenie o liczbie akcji i głosów 06.2020

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 06.2020

pełnomocnictwo dla osoby fizycznej 06.2020

pełnomocnictwo dla osoby prawnej 06.2020

Rozpatrzenie i zaopiniowanie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2019

Rozpatrzenie i zaopiniowanie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2019

Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2019

Ocena sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 01.01.2019r do 31.12.2019r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych

Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informację o braku takiej polityki

Podział zysku netto SECO/WARWICK SA za rok obrotowy 2019

Rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 5 czerwca 2020

 

 

POWRÓT DO NEWSÓW

Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
Zapytaj
o ofertę