Your browser does not support JavaScript! Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A. - SECO/WARWICK

Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A.


27.04.2018

Wszyscy akcjonariusze są zaproszeni 29 maja 2018 o 11:00 do siedziby SECO / WARWICK SA (66-200 Świebodzin, ul. Sobieskiego 8)

secowarwick Logo news

Wszyscy akcjonariusze są zaproszeni 29 maja 2018 o 11:00 do siedziby SECO / WARWICK SA (66-200 Świebodzin, ul. Sobieskiego 8)

Zarząd spółki Seco/Warwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z treścią art. 393, 395 § 1, 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 29 maja 2018 r., o godz. 11:00 w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8.

Pobierz dokumenty:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 29 maja 2018r.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 29 maja 2018 r.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2017

Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Zarządu spółki SECO/WARWICK S.A. za rok 2017

Rozpatrzenie i zaopiniowanie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2017

Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok 2017

Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2017

Ocena sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.

 Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych.

Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informację o braku takiej polityki

Podział zysku netto SECO/WARWICK SA za rok obrotowy 2017

Rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 maja 2018

oświadczenie o liczbie akcji i głosów 05.2018

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 05.2018

Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej 05.2018

Pełnomocnictwo dla osoby prawnej 05.2018

 

 

 

Share this:
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

POWRÓT DO NEWSÓW