Your browser does not support JavaScript! Regulamin zwiedzania Zakładu produkcyjnego SECO/WARWICK S.A. - SECO/WARWICK

Regulamin zwiedzania Zakładu produkcyjnego
SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie

 1. Zwiedzanie Zakładu SECO/WARWICK S.A. (dalej „Zwiedzanie”) możliwe jest w ramach organizowanego przez SECO/WARWICK S.A. Seminarium Szkoleniowego „Obróbka Cieplna 4.0” firmy SECO/WARWICK S.A., zwanego dalej „Seminarium”. Uczestnikami Zwiedzania mogą być zatem wyłącznie uczestnicy Seminarium. Możliwość uczestniczenia w Zwiedzaniu jest zagwarantowana w przypadku uczestnictwa w Seminarium
 2. W zwiedzaniu mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Uczestnicy wycieczki mogą zostać poproszeni o okazanie dowodu tożsamości celem potwierdzenia tożsamości i wieku Uczestnika.
 3. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w grupach zorganizowanych, na trasie wyznaczonej przez Organizatora – SECO/WARWICK S.A. Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy, przebywania w miejscach niedozwolonych oraz dotykania urządzeń.
 4. Każdy z uczestników Seminarium oraz Zwiedzania zobowiązany jest do zapoznania się
  z treścią niniejszego regulaminu, jego zaakceptowania i przestrzegania.  
 5. Na teren Zakładu nie zostaną wpuszczone osoby w stosunku do których istnieje podejrzenie, iż są pod wpływem alkoholu lub znajdują się pod wpływem środków odurzających.
 6. Na teren Zakładu zabrania się wnoszenia zwierząt, niebezpiecznych przedmiotów oraz chemikaliów, alkoholu i środków odurzających.
 7. W trakcie zwiedzania Zakładu należy stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa, w tym zasad bezpieczeństwa obowiązujących
  w SECO/WARWICK S.A. oraz zaleceń pracownika (Opiekuna grupy) SECO/WARWICK S.A. Należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na wzmożony ruch samochodów, w tym ciężarowych, wózków widłowych, ładunków przenoszonych suwnicami i innych pojazdów na terenie zakładu produkcyjnego. Należy zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się między maszynami i urządzeniami. W razie alarmu przeciwpożarowego należy stosować się do instrukcji wydawanych przez pracownika (Opiekuna grupy) SECO/WARWICK S.A.
 8. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa zastrzega się możliwość przerwania Zwiedzania i zobowiązania: wyłącznie Uczestnika naruszającego zasady bezpieczeństwa, określonej grupy uczestników Zwiedzania, bądź całej grupy uczestników Zwiedzania, do natychmiastowego opuszczenia Zakładu.
 9. Na terenie SECO/WARWICK S.A. obowiązuje kategoryczny zakaz fotografowania lub też
  w inny sposób utrwalania obrazu i/lub dźwięku. W przypadku naruszenia tego zakazu, Uczestnik dopuszczający się naruszenia zobowiązany będzie do usunięcia zdjęć lub nagrań po czym udowodni Opiekunowi grupy, że zdjęcia lub nagrania zostały trwale usunięte. Względem takiego uczestnika zostaną także wyciągnięte dalsze konsekwencje prawne.
 10. W trakcie zwiedzania Zakładu SECO/WARWICK S.A., zabrania się korzystania z:
  1. aparatów fotograficznych,
  2. dyktafonów,
  3. kamer video,
  4. dronów,
  5. innych sprzętów elektronicznych rejestrujących dźwięk i/lub obraz.
 11. Podczas Zwiedzania Zakładu obowiązuje zakaz palenia papierosów (w tym tzw. papierosów elektronicznych) oraz spożywania napoi alkoholowych.
 12. Podczas Zwiedzania należy przestrzegać zasad kultury osobistej, trzymać się w zwartej, zdyscyplinowanej grupie. Niedopuszczalne jest hałasowanie i zakłócanie porządku panującego na terenie Zakładu oraz wykonywanie jakichkolwiek czynności mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie Zakładu. Należy stosować się do zaleceń Opiekuna grupy.
 13. Niestosowanie się do obowiązujących zasad podczas Zwiedzania, skutkuje wykluczeniem osoby z dalszego Zwiedzania . Osoba wykluczona z dalszego Zwiedzania zobowiązana jest do niezwłocznego opuszczenia terenu Zakładu.
 14. Wszelkie informacje, zwłaszcza dane techniczne dotyczące urządzeń produkowanych przez SECO/WARWICK S.A., uzyskane podczas wizyty są poufne.
 15. SECO/WARWICK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za:
 16. zniszczenie lub utratę wszelkich przedmiotów pozostawionych przez zwiedzających na terenie Zakładu (w tym również za przedmioty wartościowe),
 17. szkody poniesione przez zwiedzających na skutek nieprzestrzegania Regulaminu
  i ogólnych zasad bezpieczeństwa w SECO/WARWICK S.A.

Regulamin Zwiedzania dostępny jest na stronie www.secowarwick.com w zakładce Seminarium

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK