Your browser does not support JavaScript! Usługi Automatyki: Receptury - SECO/WARWICK

Receptury

Zarządzaj recepturami na urządzeniach z poziomu portalu FURNACEplus. 

 

Receptury, to moduł, umożliwiający import receptur utworzonych lokalnie na urządzeniu, a następnie zarządzanie nimi.  

Strona receptur lokalnych, czyli tych, które znajdują się na komputerze urządzenia, daje możliwość wyświetlania listy receptur w postaci tabeli. Do biblioteki receptur można zaimportować tylko te, które nie zostały jeszcze zaimportowane.  

W bibliotece receptur można tworzyć nowe receptury według zdefiniowanych dla danego urządzenia zasad i zakresów parametrów, a jeśli urządzenie ma zdefiniowaną regułę, to zostaną dodane domyślne segmenty. Można również edytować istniejące już receptury oraz wersjonować je.  

Każdy zapis receptury poprzedzony jest walidacją. W przypadku niezgodności danych z definicją receptury nastąpi wyświetlenie komunikatu błędu walidacji i zablokowanie zapisu niepoprawnej receptury. 

Receptury to doskonałe narzędzie pracy dla technologa, który z jednego miejsca ma dostęp do receptur oraz może im nadać właściwy status (Edytowanie, Produkcja, Testowanie, Zarchiwizowana). Nadawanie statusu ma na celu dopuszczenie do użycia na urządzeniu tylko sprawdzone receptury.  

Local recipes on device - Automation service
Recipe manager Automation service

Dzięki temu narzędziu, użytkownik zyskuje większą kontrolę i możliwości zarządzania recepturami niż lokalnie na urządzeniu.  

Główne funkcje modułu: 

/ import receptur lokalnych z systemu SCADA, 
/ możliwość zarządzania recepturami z jednego miejsca, 
/możliwość wysyłania receptur do bezpośrednio do sterownika PLC,  
/ możliwość eksportu receptur do systemu SCADA, 
/ kontrola receptur dzięki wprowadzeniu ich rewizji oraz statusów. 

 

 

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ