Your browser does not support JavaScript! Dane osobowe w formularzach - SECO/WARWICK

Dane osobowe w formularzach

Dane osobowe przetwarzane są w celu analizy zapytania o ofertę (proposal) i udzielenia na nie odpowiedzi. Administratorem danych osobowych jest SECO/WARWICK S.A. z siedzibą
w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8, 66-200 („SWSA”) (lub inna spółka z grupy kapitałowej SECO/WARWICK, świadcząca interesujące Cię usługi – dane kontaktowe spółek SECO/WARWICK znajdziesz na stronie  https://www.secowarwick.com/en/contact/). Możesz się z nami skontaktować wysyłając list na nasz adres lub wysyłając e-mail na adres RODO@secowarwick.com. Jako podmiotowi danych przysługują Ci następujące prawa: prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje na temat właściwych organów nadzorczych w innych krajach dostępne są na stronie internetowej https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_pl.

W odniesieniu do negocjacji z osobami fizycznymi – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, dlatego podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W odniesieniu do negocjacji z osobami reprezentującymi osoby prawne – dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SWSA umożliwiającego prowadzenie negocjacji (dlatego podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W przypadku niezawarcia umowy dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes SWSA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), umożliwiający prowadzenie ewidencji podmiotów, z którymi ostatnio prowadziła negocjacje. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie – w zależności od kategorii danych – przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa oraz przez okres niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych roszczeń (tj. do końca okresu przedawnienia roszczeń). W przypadku niezawarcia umowy dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat kalendarzowych od daty pierwszego kontaktu lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, który nie zostanie przez nas odrzucony zgodnie z przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do obsługi zgłoszenia. Dane mogą być przekazywane dostawcom usług SWSA, w tym w szczególności dostawcom usług i rozwiązań informatycznych (w tym hostingu), doradcom zewnętrznym, dostawcom świadczącym usługi prawne, księgowe i audytorskie, dostawcom przesyłek, bankom, podwykonawcom, klientom, a także spółkom należącym do tej samej grupy kapitałowej co SWSA. Ze względu na międzynarodowy charakter działalności SWSA, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których standardy ochrony danych osobowych różnią się od standardów Unii Europejskiej i które mogą nie zapewnić odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych ze względu na niewdrożenie określonych zabezpieczeń mających na celu ochronę danych osobowych. SWSA podejmie odpowiednie kroki, aby takie przekazywanie danych było zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności przekazywanie będzie odbywać się do krajów zapewniających odpowiedni poziom ochrony (na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni poziom ochrony), zostaną zapewnione odpowiednie zabezpieczenia na podstawie Art. 46 RODO lub przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie art. 49 (w szczególności – przekazanie niezbędne do wykonania umowy). Kopię tych zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z SWSA. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób związany ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń prawnych przez SWSA lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes SWSA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ustaleniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.secowarwick.com/pl/ochrona-danych/.

 

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ