Your browser does not support JavaScript! ZAMÓWIENIE NR 1/1.1.1/2017 - SECO/WARWICK

Rozstrzygnięcie Zamówienia nr 1/1.1.1/2017

Informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia Zamówienia nr 1/1.1.1/2017 na dostawę licencji na system analityczny dedykowany zagadnieniom predictivemaintenance (predykcyjne utrzymanie ruchu) dokonano wyboru oferty Reliability Solution Sp. z o. o.

 

ZAMÓWIENIE NR 1/1.1.1/2017

NA DOSTAWĘ LICENCJI NA SYSTEM ANALITYCZNY DEDYKOWANY ZAGADNIENIOM PREDICTIVE MAINTENANCE (PREDYKCYJNE UTRZYMANIE RUCHU)

1. Zamawiający:
SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA
Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin
NIP: 9270100756,REGON: 970011679, KRS: 0000271014.

 

2. Cel realizacji zamówienia:

Na potrzeby realizacji projektu pod roboczym tytułem „Opracowanie i wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania i diagnostyki predykcyjnej dla pieców próżniowych Seco/Warwick zgodnie
z koncepcją industry 4.0” planowanego do realizacji z dofinansowaniem w ramach konkursu 6/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe
i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

3. Miejsce realizacji zamówienia:

Świebodzin, województwo lubuskie.

 

4. Sposób upublicznienia Zamówienia

Treść Zamówienia zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie wysłane na adresy e-mail trzech przypadkowych znanych Zamawiającemu potencjalnych wykonawców Zamówienia.

 

5. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie bezterminowej i nieograniczonej co do liczby użytkowników/punktów pomiarowych/ilości monitorowanych maszyn/itp. licencji na system analityczny dedykowany zagadnieniom Predictive Maintenance (predykcyjne utrzymanie ruchu). Poniżej przedstawiono wymagania dot. systemu analitycznego.

a) Wykorzystanie metod samouczących

Zakłada się, że system analityczny posiadał będzie mechanizmy pozwalające na bieżące douczanie, tj. ciągłej poprawy jakości stworzonego przez system modelu predykcyjnego oraz dopasowywanie się do nowych warunków pracy urządzenia (np. zmiany w procesie eksploatacji).

b) Moduł wstępnej obróbki danych

Zakłada się, że system będzie dawał możliwość wykonania transformat danych wykorzystywanych
w klasycznych analizach danych oraz analizach szerego-czasowych. Ponadto, system powinien dawać możliwość dobierania w sposób automatyczny standardowych transformat danych, których wykonanie wpływa na zwiększenie mocy predykcyjnej budowanego modelu.

c) Moduł generowania modeli detekcji anomalii

System musi dawać możliwość analizy danych, w szczególności danych o charakterze szerego-czasowym, pod kątem wykrywania tzw. obserwacji odstających – anomalii. Wynikiem modelu powinna być nie tylko informacja o poziomie anomalii, ale także informacja o wskazaniu, które czujniki generują anomalię.

d) Moduł automatycznego generowania modeli predykcyjnych

System musi dawać możliwość, na podstawie odpowiednio przetworzonych danych, automatycznego generowania modeli predykcyjnych. Wymagane w tym celu są nowoczesne metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, w tym Deep Learning (sieci rekurencyjne oraz sieci konwolucyjne), metody drzew decyzyjnych (XGBoost, Random Forest, itp.), metody wektorów rozpinających (ang. SVM). W procesie generowania modeli użytkownik musi mieć możliwość ustawiania relacji pomiędzy żądaną proporcję błędów pierwszego i drugiego typu (fałszywe alarmy oraz nieprzewidziane awarie) oraz wymaganego horyzontu czasowego predykcji. Ponadto, relacje te powinny być dobierane przez system w sposób automatyczny.

e) Skalowalna architektura obliczeniowa oparta o procesory GPU

System powinien posiadać modularną budowę, gdzie wymagana moc analityczna może być rozwiązywana za pomocą dołączania nowych jednostek obliczeniowych. System musi mieć możliwość wykorzystywania akceleratorów graficznych GPU dla celu przyspieszenia obliczeń.

f) Możliwość łączenia modeli

System powinien dawać możliwość łączenie zbudowanych modeli predykcyjnych celem wykonywania predykcji na podstawie kilku modeli (co umożliwia m.in. wykorzystanie wiedzy niesionej przez różne modele i prowadzi do bardziej precyzyjnych wyników).

g) Wykorzystanie baz i struktur danych dedykowanych dla danych w postaci kolumnowej.

Wykorzystanie baz relacyjnych do przechowywania oraz przetwarzania dużej ilości danych sensorowych jest niewydajne i system powinien wykorzystywać nowoczesne technologie w tym zakresie.

h) Możliwość generowania modeli w postaci uruchamialnej

Przez postać uruchamialną należy rozumieć model, który nie wymaga działającej instancji systemu
i pozwalającej na używanie w technologii zgodnej z założeniami koncepcji Edge Analytics. System musi dawać możliwość generowania modeli do plików, które daje się łatwo wykonywać na innych urządzeniach. Tak utworzony model musi mieć możliwość także wykonania bieżącej rekalibracji
i dostosowywania.

 

6. Kod CPV

48983000-2 Pakiety oprogramowania do opracowywania programów

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

Warunek 1.:

Dostawca musi posiadać odpowiednie zasoby osobowe o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiadać doświadczenie we wdrożeniach systemu dedykowanemu PdM w ostatnich 3 latach na terenie Polski, na kwotę co najmniej 200 000 PLN netto.

Ocena spełnienia Warunku 1.:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Dostawca wraz z ofertą przedłoży dokumentację (np. referencje, protokół odbioru wskazujące zrealizowany projekt) wskazującą zrealizowanie projektu komercyjnego wdrożenia systemu PdM w Polsce w ostatnich 3 latach na kwotę co najmniej 200 000 PLN netto.

 

8. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:

 1. Cena wykonania dostawy (C) – waga 100%.

 

9. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Całkowita liczba punktów jaką otrzyma oferta będzie równa liczbie punktów jaką otrzyma oferta za ocenę pod kątem kryterium 1. Cena wykonania dostawy (C).

Liczba punktów uzyskanych za kryterium 1. Cena wykonania dostawy (C) zostanie wyliczona według wzoru: C = (najniższa oferowana cena netto w postępowaniu) / (oferowana cena netto)
w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.

Zamawiający dopuszcza negocjacje cenowe z oferentami po otwarciu ofert.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, czyli tę która uzyska największą liczbę punktów.

 

10. Sposób upublicznienia wyników postępowania:

Zamawiający po zakończeniu postępowania wskaże nazwę wybranego dostawcy na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono niniejsze zamówienie oraz prześle tę informację na adresy
e-mail wskazane przez oferentów w ich ofertach.

 

11. Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2017 roku.

Oferty należy składać osobiście lub przesyłając pod adresem Zamawiającego SECO/WARWICK S.A. przy ulicy Zachodniej 76, 66-200 Świebodzin w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nie otwierać do dnia zakończenia postępowania 1/1.1.1/2017, do dnia 19 grudnia 2017 r.” W przypadku przesyłek liczy się czas wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

12. Rodzaj umowy i termin realizacji umowy:

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę warunkową wykonania Zamówienia, która wejdzie
w życie po otrzymaniu przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu pod roboczym tytułem „Opracowanie i wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania i diagnostyki predykcyjnej dla pieców próżniowych Seco/Warwick zgodnie z koncepcją industry 4.0” planowanego do realizacji
z dofinansowaniem w ramach konkursu 6/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa
i konsorcja przedsiębiorstw Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin realizacji umowy w zakresie:

 • dostawy licencji wynosi 60 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji wykonania przedmiotu umowy warunkowej,
 • obsługi posprzedażowej dostarczonej licencji termin realizacji trwa od dostawy licencji do końca trwania projektu (maksymalny czas trwania projektu wynosi 36 miesięcy).

 

13. Płatność

Płatność zostanie dokonana przelewem w terminie 60 dni od dnia dostawy licencji i wystawienia faktury.

 

14. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

Z postępowania zostaną wykluczone podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

15. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Dopuszcza się zmiany w  umowie w formie pisemnej, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.

 

16. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny:

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych.

 

17. Informacja o zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających.

 

18. Wymagania dotyczące oferty:

Oferta powinna zawierać:

 • Numer niniejszego zamówienia,
 • Dane wykonawcy,
 • Dane adresowe wykonawcy w tym adres e-mail,
 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z potwierdzeniem spełnienia warunków określonych
  w niniejszym zamówieniu,
 • Oferowaną całkowitą cenę netto za dostawę,
 • Termin sporządzenia oferty,
 • Termin ważności oferty,
 • Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu,
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, stosownie do pkt 14 niniejszego zamówienia,
 • Dokumentację, o której mowa w punkcie 7 niniejszego zamówienia.

 

19. Dodatkowe warunki zamówienia:

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
b) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, złożenie większej liczby ofert lub ofert zawierających alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
c) Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę zgodną z warunkami niniejszego zamówienia. Oferty niespełniające wymagań zostaną odrzucone.
d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania.
f) Niniejsze zamówienie ma formę porównania ofert i nie daje żadnemu oferentowi prawa do roszczenia udzielenia zamówienia.

 

20. Dane osoby do kontaktu:

Sławomir Wachowski
Numer telefonu: 504112974
Adres e-mail: slawomir.wachowski@secowarwick.com

Data publikacji: 17.11.2017r.

Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
Zapytaj
o ofertę