Your browser does not support JavaScript! ZAMÓWIENIE NR 1/4.1.4/2018 - SECO/WARWICK

Rozstrzygnięcie Zamówienia nr 1/4.1.4/2018 

 
Informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia Zamówienia nr 1/4.1.5/2018 na dostawę elementów do modernizacji zasilacza hydraulicznego nie dokonano wyboru wykonawcy (nie wpłynęła żadna oferta).

 

ZAMÓWIENIE NR 1/4.1.4/2018

1 .Zamawiający:

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA

Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin

NIP: 9270100756,REGON: 970011679, KRS: 0000271014.

2 .Cel realizacji zamówienia:

Na potrzeby realizacji projektu pod tytułem „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do wielowariantowego i wielkoseryjnego odlewania łopatek turbin gazowych o mikrostrukturze monokrystalicznej dla przemysłu lotniczego” planowanego do realizacji z dofinansowaniem w ramach konkursu 1/4.1.4/2017 „Projekty aplikacyjne” Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

3 .Miejsce realizacji zamówienia:

Świebodzin, województwo lubuskie.

4. Sposób upublicznienia Zamówienia

Treść Zamówienia zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie wysłana na adresy e-mail trzech przypadkowych znanych Zamawiającemu potencjalnych wykonawców Zamówienia.

5. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie elementów do modernizacji zasilacza hydraulicznego według rysunków, które zostaną przekazane potencjalnemu Wykonawcy po podpisaniu „Porozumienia o zachowaniu w poufności informacji niejawnych”.

6. Kod CPV

42390000-6 Części palników, palenisk lub pieców

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

Warunek 1.:

Dostawca musi podpisać „Porozumienie o zachowaniu poufności informacji niejawnych”.

Ocena spełnienia Warunku 1.:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wraz z ofertą złożona zostanie kopia zawartego „Porozumienia o zachowaniu poufności informacji niejawnych”.

8. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:

Cena wykonania dostawy (C) – waga 100%.

9. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Całkowita liczba punktów jaką otrzyma oferta będzie równa liczbie punktów jaką otrzyma oferta za ocenę pod kątem kryterium 1. Cena wykonania dostawy (C).

Liczba punktów uzyskanych za kryterium 1. Cena wykonania dostawy (C) zostanie wyliczona według wzoru: C = (najniższa oferowana cena netto w postępowaniu) / (oferowana cena netto)
w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.

Zamawiający dopuszcza negocjacje cenowe z oferentami po otwarciu ofert.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, czyli tę która uzyska największą liczbę punktów.

10. Sposób upublicznienia wyników postępowania:

Zamawiający po zakończeniu postępowania wskaże nazwę wybranego dostawcy na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono niniejsze zamówienie oraz prześle tę informację na adresy
e-mail wskazane przez oferentów w ich ofertach.

11. Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2018 roku.

Oferty należy składać osobiście lub przesyłając pod adresem Zamawiającego SECO/WARWICK S.A. przy ulicy Zachodniej 76, 66-200 Świebodzin w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nie otwierać do dnia zakończenia postępowania 1/4.1.4/2018, do dnia 30 marca 2018 r.” W przypadku przesyłek liczy się czas wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

12. Rodzaj umowy i termin realizacji umowy:

W zależności od wysokości wybranej oferty Zamawiający:

 • Dla kwoty netto równej i większej niż 50 000 PLN – zawrze z Wykonawcą umowę wykonania Zamówienia,
 • Dla kwoty netto mniejszej niż 50 000 PLN –  złoży Zamówienie.

Termin wykonania Zamówienia wynosi 14 dni od zawarcia umowy wykonania Zamówienia lub złożenia Zamówienia.

13. Płatność

Płatność zostanie dokonana przelewem w terminie 14 dni od dnia wykonania Zamówienia
i wystawienia faktury.

14. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

Z postępowania zostaną wykluczone podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

15. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Dopuszcza się zmiany w  umowie/Zamówieniu w formie pisemnej, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.

16. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny:

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych.

17. nformacja o zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających.

18. Wymagania dotyczące oferty:

Oferta powinna zawierać:

 • Numer niniejszego zamówienia,
 • Dane wykonawcy,
 • Dane adresowe wykonawcy w tym adres e-mail,
 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z potwierdzeniem spełnienia warunków określonych
  w niniejszym zamówieniu,
 • Oferowaną całkowitą cenę netto za dostawę,
 • Termin sporządzenia oferty,
 • Termin ważności oferty,
 • Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu,
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, stosownie do pkt 14 niniejszego zamówienia,
 • Dokument, o którym mowa w punkcie 7 niniejszego Zamówienia.

19.Dodatkowe warunki zamówienia:

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie większej liczby ofert lub ofert zawierających alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
 3. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę zgodną z warunkami niniejszego zamówienia. Oferty niespełniające wymagań zostaną odrzucone.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania.
 6. Niniejsze zamówienie ma formę porównania ofert i nie daje żadnemu oferentowi prawa do roszczenia udzielenia zamówienia.

 

20. Dane osoby do kontaktu:

Jacek Trzpil

Numer telefonu: 510291267

Adres e-mail: jacek.trzpil@secowarwick.com

Data publikacji 15.03.2018r.

Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Twitter
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
Zapytaj
o ofertę