Your browser does not support JavaScript! ZAMÓWIENIE NR 2/1.1.1/2017 - SECO/WARWICK

Rozstrzygnięcie Zamówienia nr 2/1.1.1/2017

Informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia Zamówienia nr 2/1.1.1/2017 na wykonanie usługi badawczej w ramach poszczególnych etapów realizacji projektu – podwykonawstwo dokonano wyboru oferty Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej.

 

ZAMÓWIENIE NR 2/1.1.1/2017

NA WYKONANIE USŁUGI BADAWCZEJ W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW REALIZACJI PROJEKTU – POWYKONAWSTWO.

1. Zamawiający:

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA

Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin

NIP: 9270100756  ,REGON: 970011679, KRS: 0000271014.

 

2. Cel realizacji zamówienia:

Na potrzeby realizacji projektu pod roboczym tytułem „Opracowanie i wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania i diagnostyki predykcyjnej dla pieców próżniowych Seco/Warwick zgodnie
z koncepcją industry 4.0” planowanego do realizacji z dofinansowaniem w ramach konkursu 6/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe
i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

3. Miejsce realizacji zamówienia:

Miejscem realizacji projektu będzie Świebodzin, województwo lubuskie, natomiast ze względu na charakter zamówienia dopuszcza się realizację przedmiotu zamówienia w miejscu odpowiadającym wykonawcy.

 

4.Sposób upublicznienia Zamówienia

Treść Zamówienia zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie wysłane na adresy e-mail trzech przypadkowych znanych Zamawiającemu potencjalnych wykonawców Zamówienia.

 

5. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest podwykonawstwo w projekcie polegające na wykonaniu usługi badawczej w ramach poszczególnych etapów realizacji projektu:

Etap I –  Opracowanie koncepcji analizy danych pod kątem oceny stanu technicznego urządzenia

Jako punkt startu tego jak i dalszych etapów zakłada się nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę historycznych danych sensorowych i operacyjnych z urządzeń objętych projektem monitorowania oraz udzielanie bieżących informacji i konsultacji na temat krytycznych zdarzeń, na które należy zwracać szczególną uwagę w trakcie wykonywania analizy oraz predykcji. Jako element fakultatywny, zwiększający wiarygodność weryfikacji budowanych modeli zakłada się aktualizację powyższych zbiorów danych o nowe zapisy pojawiające się w trakcie trwania etapów. Jednocześnie Wnioskodawca jest zobowiązany uwzględnić te dane w swoich testach.

a) Wykonanie analizy danych historycznych

Zadanie to polega na wykonaniu przez Wykonawcę szeregu analiz na przekazanych przez Wnioskodawcę historycznych danych sensorowych oraz operacyjnych zebranych z urządzeń.
W ramach zadania należy wykonać analizy deskryptywne przyczyn poszczególnych zdarzeń niepożądanych. Podczas opracowywania zadania należy wziąć pod uwagę także zależny od czasu charakter danych uczących (pochodzących z cyklicznie zbieranych danych generowanych przez sensory), zaproponować metody właściwej walidacji opracowywanych modeli, przedstawić strategie budowy odpowiedniej struktury sieci oraz metodykę douczania się modeli. Wykonawca zobowiązany będzie także do wstępnej obróbki otrzymanych danych oraz ich odpowiednich transformacji. Należy także zadbać o to, by usunięte lub uzupełnione zostały niepełne zapisy,
a także zapisy sensoryczne o małej wiarygodności. W ramach tego zadania Wykonawca powinien także przeprowadzić szereg testów statystycznych które będą punktem wyjścia do dalszego modelowania.

b) Koncepcja budowy modeli predykcyjnych oraz analiza danych pochodzących z różnych systemów telemetrycznych pod kątem mocy predykcyjnej

Zadanie to polega na opracowaniu koncepcji budowy modeli predykcyjnych o najwyższej mocy predykcyjnej. W ramach analiz należy wykorzystać nowoczesne metody analityczne, oparte m.in. o głębokie uczenie maszynowe, analizę szeregów cyklostacjonarnych, resampling, klasyczne uczenie maszynowe oraz algorytmy szeregoczasowe. Wykonawca w swoich analizach opracuje odpowiednią metodologię uwzględniającą fakt, że dane bieżące powinny mieć większą moc uczącą niż dane pochodzące z odległej historii. Analiza danych musi być wykonana w systemie analitycznym dedykowanym dla zastosowań zagadnień predictive maintenance, który posiada wbudowane wyżej wymienione mechanizmy, ale pozwala także na wygodne dołączanie nowych algorytmów i metod (poprzez dodawanie metod w jednym z popularnych języków skryptowych: Python lub R o ściśle zadanym API). Dostarczenie środowiska do analiz o powyższych własnościach leży po stronie Wnioskodawcy.

Zakres prac w ramach zadań zawiera nie tylko opracowanie samej koncepcji, ale także wykonanie rozległych testów na danych pochodzących od Wnioskodawcy, bądź innych danych testowych, które dowodzą, że proponowane metody są skuteczne.

Etap II – Opracowanie metodologii inteligentnego systemu analitycznego monitorowania
i diagnostyki predykcyjnej dla badanych urządzeń

a) Opracowanie algorytmów w wersji dedykowanej dla urządzeń Wnioskodawcy

W ramach zadania należy zaimplementować oraz zintegrować w systemie analitycznym nowe wersje algorytmów wstępnej obróbki danych oraz generowania modeli predykcyjnych dopasowane do charakteru pracy urządzeń. Algorytmy te należy odpowiednio przetestować oraz udokumentować, a Wnioskodawca poza kodem wykonawczym powinien otrzymać także właściwie udokumentowane kody źródłowe.

b) Metodologia zautomatyzowanego generowania modeli predykcyjnych

Zadanie ma na celu opracowanie strategii uczenia maszynowego, która pozwoli na efektywne używanie algorytmów oraz samych modeli predykcyjnych dla urządzeń Wnioskodawcy.
W wyniku realizacji zadania 1.b przeprowadzona zostanie analiza jakie modele sprawdzały się najlepiej dla tego typu problemów; należy opracować metodologię automatyzacji, która pozwoli na automatyczne lub półautomatyczne (tzn. takie gdzie użytkownik ma możliwość zmieniania parametrów problemu) generowanie optymalnych modeli predykcyjnych w systemie analitycznym. Finalnym wynikiem zadania mają być skrypty (w języku Python lub R) przekazane wraz z pełną dokumentacją, które w sposób automatyczny (odp. półautomatyczny) generują modele predykcyjne dla nowego typu urządzeń objętych monitorowaniem, z wykorzystaniem wiedzy historycznej zebranej o podobnych urządzeniach.

 

6. Kod CPV

72316000-3 – Usługi analizy danych

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

Warunek 1.:

Dostawca musi posiadać odpowiednie zasoby osobowe o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiadać doświadczenie w prowadzeniu wysokiej klasy badań naukowych w obszarze statystyki, analizy danych, analizy numerycznej lub zastosowań sztucznej inteligencji.

Ocena spełnienia Warunku 1.:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Dostawca wraz z ofertą przedłoży dokumentację – wykaz co najmniej 10 publikacji w tej tematyce w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor (lista A MNiSW) nie starszych niż 5 lat i posiadających afiliację Dostawcy.

 

8. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:

 1. Cena wykonania dostawy (C) – waga 100%.

 

9. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Całkowita liczba punktów jaką otrzyma oferta będzie równa liczbie punktów jaką otrzyma oferta za ocenę pod kątem kryterium 1. Cena wykonania dostawy (C).

Liczba punktów uzyskanych za kryterium 1. Cena wykonania dostawy (C) zostanie wyliczona według wzoru: C = (najniższa oferowana cena netto w postępowaniu) / (oferowana cena netto)
w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.

Zamawiający dopuszcza negocjacje cenowe z oferentami po otwarciu ofert.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, czyli tę która uzyska największą liczbę punktów.

 

10. Sposób upublicznienia wyników postępowania:

Zamawiający po zakończeniu postępowania wskaże nazwę wybranego dostawcy na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono niniejsze zamówienie oraz prześle tę informację na adresy e-mail wskazane przez oferentów w ich ofertach.

 

11. Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2017 roku.

Oferty należy składać osobiście lub przesyłając pod adresem Zamawiającego SECO/WARWICK S.A. przy ulicy Zachodniej 76, 66-200 Świebodzin w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nie otwierać do dnia zakończenia postępowania 1/1.1.1/2017, do dnia 19 grudnia 2017 r.” W przypadku przesyłek liczy się czas wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

12. Rodzaj umowy i termin realizacji umowy:

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę warunkową wykonania Zamówienia, która wejdzie
w życie po otrzymaniu przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu pod roboczym tytułem „Opracowanie i wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania i diagnostyki predykcyjnej dla pieców próżniowych Seco/Warwick zgodnie z koncepcją industry 4.0” planowanego do realizacji
z dofinansowaniem w ramach konkursu 6/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa
i konsorcja przedsiębiorstw Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin realizacji umowy jest tożsamy z okresem realizacji poszczególnych etapów projektu,  których dotyczy podwykonawstwo.

 

13. Płatność

Po uzyskania dofinansowania ustalony zostanie kwartalny harmonogram płatności określający poszczególne transze.  Poszczególne płatności będą dokonywane przelewem w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.

 

14. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

Z postępowania zostaną wykluczone podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

15. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Dopuszcza się zmiany w  umowie w formie pisemnej, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.

 

16. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny:

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych.

 

17. Informacja o zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających.

 

18. Wymagania dotyczące oferty:

Oferta powinna zawierać:

 • Numer niniejszego zamówienia,
 • Dane wykonawcy,
 • Dane adresowe wykonawcy w tym adres e-mail,
 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z potwierdzeniem spełnienia warunków określonych
  w niniejszym zamówieniu,
 • Oferowaną całkowitą cenę netto za dostawę,
 • Termin sporządzenia oferty,
 • Termin ważności oferty,
 • Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu,
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, stosownie do pkt 14 niniejszego zamówienia,
 • Dokumentację, o której mowa w punkcie 7 niniejszego zamówienia.

 

19. Dodatkowe warunki zamówienia:

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
b) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, złożenie większej liczby ofert lub ofert zawierających alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
c) Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę zgodną z warunkami niniejszego zamówienia. Oferty niespełniające wymagań zostaną odrzucone.
d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania.
f) Niniejsze zamówienie ma formę porównania ofert i nie daje żadnemu oferentowi prawa do roszczenia udzielenia zamówienia.

 

20. Dane osoby do kontaktu:

Sławomir Wachowski
Numer telefonu: 504112974
Adres e-mail: slawomir.wachowski@secowarwick.com

Data publikacji: 17.11.2017r.

Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
Zapytaj
o ofertę