Your browser does not support JavaScript! ZAMÓWIENIE NR 3/1.1.1/2017 - SECO/WARWICK

ZAMÓWIENIE NR 3/1.1.1/2017

Rozstrzygnięcie Zamówienia nr 3/1.1.1/2017

Informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia Zamówienia nr 3/1.1.1/2017 dotyczącego zatrudnienia na umowę zlecenia osoby na stanowisko konsultant ds. R&D dokonano wyboru oferty prof. Jana Kusiaka.

 

DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ ZLECENIA OSOBY NA STANOWISKO KONSULTANT DS. R&D.

 

1. Zamawiający:

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA

Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin

NIP: 9270100756,REGON: 970011679, KRS: 0000271014.

 

2. Cel realizacji zamówienia:

Na potrzeby realizacji projektu pod roboczym tytułem „Opracowanie i wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania i diagnostyki predykcyjnej dla pieców próżniowych Seco/Warwick zgodnie z koncepcją industry 4.0” planowanego do realizacji z dofinansowaniem w ramach konkursu 6/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

3. Miejsce realizacji zamówienia:

Miejscem realizacji projektu będzie Świebodzin, województwo lubuskie, natomiast ze względu na charakter zamówienia dopuszcza się realizację przedmiotu zamówienia w miejscu odpowiadającym wykonawcy.

 

4. Sposób upublicznienia Zamówienia

Treść Zamówienia zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie wysłana na adresy e-mail trzech przypadkowych znanych Zamawiającemu potencjalnych wykonawców Zamówienia.

 

5. Opis przedmiotu zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na okres 36 miesięcy na umowę zlecenie osoby na stanowisko Konsultant ds. R&D. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za współpracę w zakresie konsultacji obejmujących:

 • badania naukowe w obszarze wydajnego generowania modeli z wykorzystaniem nowoczesnych metod uczenia maszynowego (w tym Deep Learning),
 • badania naukowe w obszarze optymalizacji parametrów modeli predykcyjnych,
 • weryfikację hipotezy badawczej o możliwości przeniesienia wymagających obliczeniowo metod uczenia maszynowego dla zadań PdM (w tym Deep Learning) na urządzenia przenośne,
 • implementację aplikacji systemu centralnego oraz urządzeń przenośnych (przede wszystkim w zakresie implementacji oraz integracji z modułami analitycznymi).

Ponadto, zadaniem Konsultanta ds. R&D będzie konsultowanie wyników, bieżące raportowanie postępu prac do Kierownika Projektu oraz sporządzanie publikacji naukowych. Zatrudnienie będzie miało miejsce w czasie trwania projektu.

 

6. Kod CPV

73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe,

72100000-6 – Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego,

72200000-7 – Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania.

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

Warunek 1.:

Oferent powinien posiadać przygotowanie merytoryczne oraz odpowiednie doświadczenie,

w poniższych:

 • Znajomość metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.
 • Tytuł naukowy profesora.
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi – co najmniej dwa projekty przyznawane w ramach konkursu o zasięgu co najmniej krajowym (np. NCN, NCBiR, PARP) w ostatnich 5 latach.
 • Udokumentowane doświadczenie wykorzystywania metod sztucznej inteligencji w przemyśle, przynajmniej 3 publikacje naukowe w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor (lista A MNiSW) w ostatnich 3 latach.
 • Znajomość angielskiego na poziomie biegłym

Ocena spełnienia Warunku 1.:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Dostawca wraz z ofertą przedłoży stosowne oświadczenia.

 

8. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:

 1. Cena wykonania dostawy (C) – waga 100%.

 

9. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Całkowita liczba punktów jaką otrzyma oferta będzie równa liczbie punktów jaką otrzyma oferta za ocenę pod kątem kryterium 1. Cena wykonania dostawy (C).

Liczba punktów uzyskanych za kryterium 1. Cena wykonania dostawy (C) zostanie wyliczona według wzoru: C = (najniższa oferowana cena netto w postępowaniu) / (oferowana cena netto)  w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.

Zamawiający dopuszcza negocjacje cenowe z oferentami po otwarciu ofert.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, czyli tę która uzyska największą liczbę punktów.

 

10. Sposób upublicznienia wyników postępowania:

Zamawiający po zakończeniu postępowania wskaże nazwę wybranego dostawcy na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono niniejsze zamówienie oraz prześle tę informację na adresy e-mail wskazane przez oferentów w ich ofertach.

 

11. Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2017 roku.

Oferty należy składać osobiście lub przesyłając pod adresem Zamawiającego SECO/WARWICK S.A. przy ulicy Zachodniej 76, 66-200 Świebodzin w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nie otwierać do dnia zakończenia postępowania 1/1.1.1/2017, do dnia 29 grudnia 2017 r.” W przypadku przesyłek liczy się czas wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

12. Rodzaj umowy i termin realizacji umowy:

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę warunkową wykonania Zamówienia, która wejdzie w życie po otrzymaniu przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu pod roboczym tytułem „Opracowanie i wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania i diagnostyki predykcyjnej dla pieców próżniowych Seco/Warwick zgodnie z koncepcją industry 4.0” planowanego do realizacji z dofinansowaniem w ramach konkursu 6/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa  i konsorcja przedsiębiorstw Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin realizacji umowy jest tożsamy z okresem realizacji projektu.

 

13. Płatność

Płatność dokonywana będzie miesięcznie z dołu, do 15 dnia następnego miesiąca.

 

14. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

Z postępowania zostaną wykluczone podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

15. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Dopuszcza się zmiany w  umowie w formie pisemnej, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.

 

16. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny:

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych.

 

17.  Informacja o zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających.

 

18.  Wymagania dotyczące oferty:

Oferta powinna zawierać:

 • Numer niniejszego zamówienia,
 • Dane wykonawcy,
 • Dane adresowe wykonawcy w tym adres e-mail,
 • Opis przedmiotu zamówienia wraz z potwierdzeniem spełnienia warunków określonych w niniejszym zamówieniu,
 • Oferowaną całkowitą cenę netto za dostawę,
 • Termin sporządzenia oferty,
 • Termin ważności oferty,
 • Podpis oferenta,
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, stosownie do pkt 14 niniejszego zamówienia,
 • Dokumentację, o której mowa w punkcie 7 niniejszego zamówienia.

 

19. Dodatkowe warunki zamówienia:

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, złożenie większej liczby ofert lub ofert zawierających alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
 3. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę zgodną z warunkami niniejszego zamówienia. Oferty niespełniające wymagań zostaną odrzucone.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania.
 6. Niniejsze zamówienie ma formę porównania ofert i nie daje żadnemu oferentowi prawa do roszczenia udzielenia zamówienia.

 

20. Dane osoby do kontaktu:

Sławomir Wachowski

Numer telefonu: 504112974

Adres e-mail: slawomir.wachowski@secowarwick.com

Data publikacji: 21.12.2017r.

Seco Warwick News
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Pinterest
Seco Warwick Youtube
Zapytaj
o ofertę