Your browser does not support JavaScript! Regulamin Seminarium 2019 - SECO/WARWICK

Regulamin uczestnictwa w Seminarium Szkoleniowym organizowanym przez
SECO/WARWICK S.A.
z dnia 16 kwietnia 2019r.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Seminarium Szkoleniowe „Obróbka Cieplna 4.0” firmy SECO/WARWICK S.A., zwane w dalszej części Regulaminu Seminarium, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez SECO/WARWICK S.A., zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

1.2. Organizatorem Seminarium jest firma SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie,
ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin, NIP: 9270100756, REGON: 970011679, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000271014, kapitał zakładowy: 2.059.710,80 zł, w całości wpłacony.

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Seminarium i obowiązują wszystkich Uczestników i Zamawiających.

1.4. Uczestnikami Seminarium są  specjaliści z branży przemysłowej, obróbki cieplnej metali oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Seminarium, którzy zostali zgłoszeni do uczestnictwa w szkoleniu przez Zamawiającego.

1.5. W ramach Seminarium będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne oraz wystawa firm z przemysłu i branży obróbki cieplnej metali.

1.6. Oficjalny serwis internetowy Seminarium znajduje się pod adresem: https://www.secowarwick.com/pl/informacje/seminarium-2019/

1.7. Zamawiającym nie jest konsument w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Uczestnictwo w Seminarium

2.1. Warunkami uczestnictwa w Seminarium są:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Seminarium poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Seminarium lub otrzymanego od Organizatora drogą e-mailową lub pocztową oraz przesłanie formularza rejestracyjnego na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres e-mail (events@secowarwick.com) w podanym przez Organizatora terminie. Zgłoszenie uczestnictwa może być dokonane wyłącznie przez osoby upoważnione do zawarcia umowy o szkolenie („Obróbka Cieplna 4.0” firmy SECO/WARWICK S.A.), w tym zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

2.1.2. Zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Seminarium Szkoleniowego.

2.1.3. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora. Opłatę uważa się za uiszczoną w chwili zaksięgowania jej na rachunku bankowym Organizatora.

2.1.4. Potwierdzenie uczestnictwa w Seminarium przez Organizatora.

2.2. Opłatę za udział w Seminarium należy przesłać zgodnie z informacjami otrzymanymi od Organizatora, na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu Seminarium pod adresem https://www.secowarwick.com/pl/informacje/seminarium-2019/

2.3. Organizator wystawi fakturę VAT zgodnie z pkt. 2.7..

2.4. Zgłaszając chęć uczestnictwa w Seminarium uczestnik nie nabywa prawa do uczestnictwa w Seminarium – konieczne jest potwierdzenie uczestnictwa w Seminarium przez Organizatora.

2.5. Uczestnikiem Zaangażowanym, jest uczestnik, który wygłasza własną prezentację na dany temat, i w ramach tego, uczestniczy czynnie w sesji naukowo-dydaktycznej, oraz został zakwalifikowany do takiej kategorii Uczestników przez Organizatora i poinformowany o tym fakcie przez Organizatora. Uczestnik Zaangażowany nie musi zgłaszać swojego uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

2.6. Uczestnikiem Zwykłym, jest osoba, która uczestniczy w sesji naukowo-dydaktycznej
w sposób bierny, tj. nie wygłosi własnej prezentacji na dany temat oraz do terminu wskazanego przez Organizatora, zgłosiła swoje uczestnictwo zgodnie z pkt. 2.1.1.oraz dokonała stosownej opłaty za udział w Seminarium, a Organizator potwierdził fakt uczestnictwa w Seminarium.

2.7. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Seminarium Uczestnika Zwykłego, o którym mowa w punkcie 2.6., jest potwierdzenie uczestnictwa w Seminarium przez Organizatora. Organizator zobowiązany jest do potwierdzenia uczestnictwa w terminie 7 dni od daty zgłoszenia uczestnictwa. Brak potwierdzenia uczestnictwa w Seminarium w tym terminie skutkuje uznaniem, iż osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w Seminarium nie została zakwalifikowana do uczestnictwa w Seminarium. W terminie 14 dni od daty upływu terminu do zgłaszania chęci uczestnictwa w Seminarium Organizator dokona zwrotu wniesionych opłat tym osobom, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w Seminarium. Z chwilą potwierdzenia uczestnictwa przez Organizatora, Organizator wystawi fakturę vat z 14 dniowym terminem płatności licząc od dnia jej wystawienia

2.8. Wyłączne prawo do potwierdzenia uczestnictwa w Seminarium lub odmowy potwierdzenia uczestnictwa w Seminarium przysługuje Organizatorowi, który jest uprawniony do nie potwierdzenia uczestnictwa w Seminarium bez podania przyczyny.

2.9. Każdy Uczestnik, po zakończeniu Seminarium, otrzyma certyfikat uczestnictwa w Seminarium.

2.10. Opłata za uczestnictwo stanowi jednocześnie opłatę za pobyt (w tym 2 noclegi), wyżywienie zgodnie z programem Organizatora, uczestnictwo w sesji naukowo-dydaktycznej. Wszelkie pozostałe koszty, w tym koszt przejazdu, koszty parkingu, koszty o których mowa w §7 pkt. 7.7. Uczestnik/Zamawiający pokrywa we własnym zakresie.

2.11. Z zastrzeżeniem postanowień § 3 Regulaminu uprawniających Organizatora do zatrzymania uiszczonej wpłaty,  termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Seminarium upływa w dniu03.09.2019. chyba, że limit miejsc zostanie wyczerpany wcześniej. O wyczerpaniu limitu miejsc Organizator poinformuje na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/informacje/seminarium-2019/ .

3. Rezygnacja z udziału w Seminarium

3.1. Możliwa jest rezygnacja z uczestnictwa w Seminarium. Celem rezygnacji z udziału należy złożyć Organizatorowi oświadczenie woli o rezygnacji z uczestnictwa. Oświadczenie woli o rezygnacji z uczestnictwa powinno być doręczone Organizatorowi
w formie pisemnej (dopuszczalna jest również rezygnacja e-mail na adres e-mail Organizatora: events@secowarwick.com ).

3.2. W przypadku rezygnacji z udziału w Seminarium:

3.2.1. Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji do 1.07.2019, Organizator zwróci Zamawiającemu wpłaconą kwotę pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział.

3.2.2. Gdy Organizator otrzyma  oświadczenie o rezygnacji do 1.08.2019, Organizator ma prawo zatrzymać połowę otrzymanej wpłaty.

3.2.3. Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji po 1.08.2019, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.

4. Opłaty

4.1. Opłaty za uczestnictwo w Seminarium są zamieszczone na stronie internetowej Seminarium pod adresem https://www.secowarwick.com/pl/informacje/seminarium-2019/

4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane
z uczestnictwem w Seminarium (Zamawiający).

4.3. Brak uregulowania należności za udział w Seminarium w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Seminarium upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

5.2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Seminarium w formie pisemnej.

5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

6. Nadzór nad Seminarium

6.1. Nadzór nad Seminarium „Obróbka cieplna 4.0” sprawuje Zarząd spółki SECO/WARWICK S.A.

6.2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 6.1. Zarząd w szczególności:

6.2.1. Zapewnia należytą organizację Seminarium.

6.2.2. Zapewnia należytą organizację sesji naukowo-dydaktycznych oraz prezentacji firm
w ramach Seminarium,

6.3. Bezpieczeństwo, usługi hotelowe, ich jakość, a także posiłki i napoje w trakcie Seminarium, zapewniane są przez hotel, w którym Seminarium będzie się odbywać. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

7. Postanowienia końcowe

7.1. W przypadku, gdy Seminarium nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Zamawiającego na wskazane przez nich konta bankowe.

7.2. W przypadku, gdy Seminarium nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem
w Seminarium, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Zamawiającego .

7.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Seminarium będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

7.5.  Szczegółowy obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 został zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym.

7.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Seminarium.

7.7. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność tj. osobistą i materialną za wszelkie wyrządzone przez siebie (lub przez osoby które zostały zgłoszone przez Zamawiającego do udziału w szkoleniu) szkody na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Seminarium, jak również w miejscach zakwaterowania. Zamawiający oraz Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez siebie bądź bezpośrednio właścicielowi majątku, w którym powstała szkoda, bądź do zwrotu odszkodowania Organizatorowi, w przypadku gdy Organizator pokrył już uprzednio szkodę względem Poszkodowanego.

Każdy Uczestnik/Zamawiający zobowiązany jest także do uregulowania należności bezpośrednio na rzecz obiektu, w którym odbywało się Seminarium za usługi i towary,
z których korzystał w obiekcie, w którym odbywało się Seminarium, a które to towary i usługi nie zostały wprost wskazane przez Organizatora w specyfikacji kosztów szkolenia (tj. między innymi: koszty dodatkowych posiłków, napoi, korzystanie z barków umieszczonych
w pokojach hotelowych, opłaty za parking, opłata za zgubioną kartę parkingową, opłata za parkowanie w niedozwolonym miejscu, korzystanie z usług pralniczych i prasowania, korzystanie z usług z zakresu spa i wellness). W razie uiszczenia przez Organizatora należności za usługi i towary, z których korzystał Uczestnik/Zamawiający (które nie zostały wskazane przez Organizatora w specyfikacji kosztów szkolenia), Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów poniesionych przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania Organizatora.

7.8. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania zgłoszonych przez niego uczestników o obowiązku ponoszenia przez uczestników kosztów, które nie zostały wskazane przez Organizatora w specyfikacji kosztów szkolenia (które nie są objęte opłatą za uczestnictwo zgodnie z pkt. 2.10 niniejszego Regulaminu).

7.8. Podczas szkolenia obowiązuje zakaz nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody prowadzącego i Organizatora.

7.9. Materiały szkoleniowe, które Uczestnik otrzyma podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie służą do rozpowszechniania ich, zwłaszcza w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim.

7.10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/informacje/seminarium-2019/

7.11. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie  w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/informacje/seminarium-2019/

 

 

FORMUALRZ ZGŁOSZENIOWY – zapisy:

Początek formularza

* Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Seminarium Szkoleniowego (treść Regulaminu umieszczona została na stronie internetowej https://www.secowarwick.com/pl/informacje/seminarium-2019/

akceptuje jego treść i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tam zawartych.

Zgłaszający oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych poprzez przesyłanie informacji o seminariach organizowanych przez SECO/WARWICK S.A, (z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8 (kod pocztowy 66-200) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271014, NIP 927-010-07-56., REGON: 970011679,  kapitał zakładowy: 2.059.710,80 zł, w całości wpłacony) na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

* pola obowiązkowe

Dół formularza

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “RODO”) SECO/WARWICK S.A. informuje, że:

 1. Administratorem Pani /Pana danych jest SECO/WARWICK S.A, z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8 (kod pocztowy 66-200) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271014, NIP 927-010-07-56., REGON: 970011679, kapitał zakładowy: 2.059.710,80 zł, w całości wpłacony +48 68 38 20 500, adres @ info-poland@secowarwick.com.
 2. W kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z osobą wyznaczoną przez Administratora na Pełnomocnika ds. Danych Osobowych /Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 3. Państwa dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w celu:
 4. a) realizacji obowiązków wynikających z łączącej nas umowy, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO,
 5. b) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń umów zawartych z Administratorem (dla celów podatkowych i rachunkowych)– co wiąże się z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 6. c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO,
 7. d) w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie i w granicach udzielonej zgody.

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Państwa dane będą przetwarzane przez następujące okresy:
 2. a) dane osobowe pozyskane w zakresie zawarcia umowy – będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz po upływie okresu obowiązywania umowy do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
 3. b) dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą,
 4. c) dane osobowe przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych – będą przetwarzane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa do wypełnienia obowiązku podatkowego i rachunkowego.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonywania czynności przed zawarciem umowy, w celu zawarcia umowy, a następnie jej realizacji, a także w celu realizacji wszelkich obowiązków wynikających z wzajemnej współpracy.
 6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. np. następującym kategoriom podmiotów:
 • kancelaria prawna obsługująca spółkę,
 • dostawcy rozwiązań informatycznych.

 

7) Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dysponują Państwo prawem do cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych osobowych pozyskanych przez Administratora na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8) W przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 

 

Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ