Your browser does not support JavaScript! Dokumenty korporacyjne - SECO/WARWICK

DOKUMENTY KORPORACYJNE

2014

Document Title
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

2013

Document Title
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2013 r
Rozpatrzenie i zaopiniowanie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012
Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Zarządu spółki SECO/WARWICK S.A. za rok 2012
Rozpatrzenie i zaopiniowanie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012.
Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok 2012
Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2012.
Ocena sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
Rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 maja 2013

2012

Document Title
Uzasadnienie Zgłoszenia Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
Pełnomocnictwo dla osoby prawnej
Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej
Treść projektów uchwał NWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 28 listopada 2012 r.
Zwołanie NWZA SECO/WARWICK S.A. na dzień 28 listopada 2012r.
Statut Spółki SECO/WARWICK S.A.
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 maja 2012 roku, w tym zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.
Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 28 maja 2012 roku.
Pełnomocnictwo dla osoby prawnej
Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok 2011.
Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
Ocena sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie z działalności za 2011 rok.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania finansowego spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r., w tym zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.
Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A. na dzień 28 maja 2012r.

1970

Document Title
Regulamin Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez SECO/WARWICK S.A. w 2020 r.
Regulamin Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.
Regulamin Zarządu SECO/WARWICK S.A.
Seco Warwick News
Seco Warwick Newsletter
Seco Warwick Linkedin
Seco Warwick Facebook
Seco Warwick Youtube
Secology
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK