Your browser does not support JavaScript! Dokumenty korporacyjne - SECO/WARWICK

DOKUMENTY KORPORACYJNE

2016

Document Title
INFORMACJA NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SECOWARWICK S.A., REKOMENDACJI I ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

2014

Document Title
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

2013

Document Title
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2013 r
Rozpatrzenie i zaopiniowanie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012
Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Zarządu spółki SECO/WARWICK S.A. za rok 2012
Rozpatrzenie i zaopiniowanie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2012.
Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok 2012
Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2012.
Ocena sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
Rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 maja 2013

2012

Document Title
Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
Uzasadnienie Zgłoszenia Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.
Zwołanie NWZA SECO/WARWICK S.A. na dzień 28 listopada 2012r.
Treść projektów uchwał NWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 28 listopada 2012 r.
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej
Pełnomocnictwo dla osoby prawnej
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 maja 2012 roku, w tym zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.
Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA spółki SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 28 maja 2012 roku.
Statut Spółki SECO/WARWICK S.A.
Zwołanie ZWZ SECO/WARWICK S.A. na dzień 28 maja 2012r.
Treść projektów uchwał ZWZA SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r., w tym zmiany w Statucie SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania finansowego spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie z działalności za 2011 rok.
Ocena sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok 2011.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej
Pełnomocnictwo dla osoby prawnej
Document Title
Regulamin Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A.
Regulamin Zarządu SECO/WARWICK S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.
Request
for Quote